Khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng TPOS được quyền thanh lý hợp đồng trong những trường hợp Phần mềm quản lý bán hàng TPOS không đúng cam kết trong hợp đồng. Các thủ tục thanh lý hợp đồng và phương thức hoàn tiền được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và điều kiện thực tế.