Báo cáo giá trị tồn kho với phần mềm bán hàng livestream TPos

Nhà bán hàng luôn cần biết trong kho của mình có những sản phẩm nào, số lượng, giá trị bao nhiêu để thống kê và tổng kết và đưa ra các quyết định nhằm mua - xuất - nhập hàng một cách hợp lý. Vì thế báo cáo gía trị tồn kho luôn là một trong những mục quan trọng nhất cho nhà quản lí bán hàng. Hầu hết các thông tin báo cáo tồn kho đều được thể hiện chi tiết :

- Ảnh.

- tên sản phẩm.
- Số lượng tồn trong kho - thể hiện số lượng hàng còn tồn trong kho, giá trị tồn kho âm nhưng vẫn được bán do người bán không nhập số lượng nhưng vẫn cho phép bán.
 - Giá trị : số lượng tồn kho x giá vốn.

- Giá bán SP: giá bán của sản phẩm đó. 

- Tổng giá bán sản phẩm: sô lượng tồn kho x giá bán.


Tìm kiếm theo từng sản phẩm cụ thể


Kết hợp tìm kiếm theo giá trị cụ thể - xuất excel (nhóm sản phẩm – kho)

Tìm kiếm theo giá trị cụ thể (nhóm sản phẩm – kho)


Xuất excel giá trị tồn kho


Excel giá trị tồn kho của từng sản phẩm

Excel giá trị tồn kho theo từng nhóm sản phẩm trong kho


Hỗ trợ in các sản phẩm trong kho ra để đối soát

Chuyên mục: Hướng dẫn

Bài viết liên quan

KẾT NỐI VẬN CHUYỂN

GHN Express
viettel post+
DHL Express
J&T Express
VIETNAM POST
BEST Express
FlashShip
Okiela